Комплексно разрешително

за експлоатация на действащите инсталации и съоръжения

През 2004 г., в изпълнение на Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC Directive), „АГРИЯ“ АД придобива Комплексно разрешително за експлоатация на действащите инсталации и съоръжения, което гарантира:

  • Предприемане на всички необходими превантивни мерки срещу замърсяването на околната среда и прилагане при производствените процеси на най-добрите налични техники;
  • Недопускане на значително замърсяване;
  • Намаляване генерирането на отпадъци;
  • Ефективно използване на влаганите в производството суровини (включително водата) и добра енергийна ефективност.

Целта на Директивата е постигане комплексното предотвратяване и контрол върху замърсяването, като резултат от производствената дейност. Чрез този акт се въвеждат конкретни мерки, насочени към предотвратяването и ограничаването на емисиите в компонентите на околната среда (въздух, води и почви), както и мерки по отношение факторите на въздействие върху околната среда.