Политика за поверителност на данните

Съобщение за поверителност на данните

Съобщение на АГРИЯ АД за поверителност на данните

 

 1. В какви случаи АГРИЯ АД може да събира Ваши лични данни?
 • Когато имате необходимост от достъп в АГРИЯ АД, в гр. Пловдив; община Пловдив, ул. Асеновградско шосе, например като наш служител или посетител, или като служител или посетител на наш наемател.
 • Когато попаднете в обхвата на наша видеокамера в АГРИЯ АД, в гр. Пловдив; община Пловдив, ул. Асеновградско шосе и/или в гр. София, общ. София, ул. „Димитър Манов“ 75-83, или в близост до нея.
 • Когато заявите Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал по обява на АГРИЯ АД и/или изпратите/предадете Ваше CV, мотивационно писмо, друго.
 • Когато заявите Ваше съгласие да участвате в маркетингово проучване и реклама свързана с АГРИЯ АД.
 • Когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни.

 

 1. Защо АГРИЯ АД обработва ваши лични данни?

АГРИЯ АД може да обработва Ваши лични данни по различни причини, в зависимост от взаимоотношение помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на АГРИЯ АД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на АГРИЯ АД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.

 

Правни основанияДейности, действия, интереси
·   Законни бизнес цели на АГРИЯ АД·  Стопанска дейност на АГРИЯ АД;

·  Защита на собствеността и интересите на АГРИЯ АД като собственик на имот, както и като наемодател;

·   Сключване и/или за изпълнение на договор·  Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на трудови и граждански правоотношения;

·  Гарантиране спазването на процедурите за здраве и безопасност

·   Спазване на правни задължения·  Изпълнение на задължения на АГРИЯ АД по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;

·  Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество, както и тези на своите наематели

·  Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства;

·   Ваше съгласие   За маркетинг и реклама

·  За да отговорим на Ваше искане за упражняване на право

 

 1. Какви видове лични данни обработва АГРИЯ АД

 

В зависимост от конкретната цел, АГРИЯ АД може да обработва различни набори данни:

 • Вашите имена (напр. за издаване на карта за достъп в сградата като служител или посетител)
 • Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго
 • Видео изображения – при попадане в обхват на наша камера
 • Маркетинг и реклама /имена, тел., e-mail, видео изображения/

За наши служители по трудови/граждански договори:

 • Физическа идентичност: име, паспортни данни, ЕГН, месторождение, адрес, телефон;
 • Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;
 • Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;
 • Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризации, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;
 • Съдимост

 

 1. За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?

 

Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана. Критериите за определяне на сроковете, са в зависимост от:

 • Целта на събраните данни и изпълнението на тази цел.
 • Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време).

 

Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила – сроковете могат да бъдат по – къси или по – дълги. Така например:

 • Видеоизображения по Регистър „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“, се съхраняват от до 60 дни, след което се изтриват от DVR/NVR и от back-up.
 • Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“, се съхраняват в определени от действащата нормативна уредба различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.
 • Данни за посетители съхраняваме до 1 година.
 • Личните данни по Регистър „МАРКЕТИГ И РЕКЛАМА“, се съхраняват в срок до 15 години.

 

 1. Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, свържете се с нашия ДЗЛД на e-mail адрес: t.harizanova@agria.bg  или на нашия адрес: в гр. Пловдив; община Пловдив, ул. Асеновградско шосе.

 

 1. Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

Достъпите до обработвани лични данни, са строго регламентирани от вътрешните правила на АГРИЯ АД, в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такива достъпи могат да имат:

 • Самите субекти на лични данни – до своите данни;
 • Оторизирани служители на АГРИЯ АД, на основата на принципа „need to know”, според определени роли и длъжностни задължения;
 • Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).

 

 1. Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни ?

Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия.

 

Можете да се свържете се с нашия ДЗЛД на e-mail адрес: t.harizanova@agria.bg   или на нашия адрес: в гр. Пловдив; община Пловдив, ул. Асеновградско шосе.

 

 1. Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

 • криптиране на личните данни;
 • мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;
 • мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;
 • редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.

 

 1. Как можете да подадете жалба?
 • За България, компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:

Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525;

e-mail: kzld@cpdp.bg  Website: http://www.cpdp.bg/

 

 1. Как можете да се свържете с нашия ДЗЛД?

e-mail адрес t.harizanova@agria.bg или на нашия адрес: в гр. Пловдив; община Пловдив, ул. Асеновградско шосе.

 

 1. Кои сме ние и как да ни намерите?


„АГРИЯ„ АД, EИК 115006106

Седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив; община Пловдив, ул. Асеновградско