Отговорност и грижа

RESPONSIBLE CARE е гласът на химическата промишленост по света.
Това е инициатива и доброволен ангажимент за непрекъснато подобряване на безопасността, здравето и състоянието на околната среда при производствените процеси и чрез произвежданите продукти в полза на цялото общество.

RESPONSIBLE CARE представлява съществен принос на химическата промишленост за устойчиво развитие – глобално споразумение на страните членки на ООН.
След инициирането на RESPONSIBLE CARE в КАНАДА през 1984 (стартира като ангажимент за опазване на околната среда от масовото преработване на дървен материал до целулоза), в САЩ през 1988, във Великобритания през 1989, масово в Европа от 1990, днес това е инициатива, която се развива от химическите асоциации в 53 страни в целия свят.

„АГРИЯ“ АД като фирма, търгуваща с химически продукти, се включва в инициативата през 2004 г. и с това се ангажира да работи за

  • Непрекъснато подобряване на грижата за безопасността, здравето и околната среда и качеството на своите технологии, процеси и продукти по време на целия им жизнен цикъл, така че да се намали или напълно премахне опасността за хората и околната среда;
  • Ефективно използване на ресурсите и редуциране на отпадъците;
  • Открито информиране на обществеността за характеристиките, достиженията и риска, свързани с производствените процеси и продукти;
  • Сътрудничество с правителствени и неправителствени организации в развитието и прилагането на ефективно законодателство и стандарти;
  • Оказване на помощ и съвети за насърчаване на отговорното управление на химикалите по цялата верига на потребление.

Политиката на „Агрия“ АД по инициативата “Отговорност и Грижа” е един ангажимент за непрекъснато подобряване на здравето, безопасността на персонала и опазването на околната среда.

RESPONSIBLE CARE е едновременно етика и ангажимент, насочени да изградят доверие в промишлеността, която чрез производството си работи за повишаване на жизнения стандарт и качеството на живота.