Финансови данни

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
2015
BGN’000
2014
BGN’000
2013
BGN’000
2012
BGN’000
2011
BGN’000
2010
BGN’000
2009
BGN’000
2008
BGN’000
2007
BGN’000
Приходи 85 935 69 718 54 729 59 270 49 552 40 398 26 734 25 995 17 488
Себестойност на продажбите (57 100) (49 470) (40 213) (41 340) (34 910) (26 673) (18 549) (17 210) (13 533)
Разходи под нормален капацитет (134) (1 199) (763) (1 748) (892) (870) (335)
Брутна печалба 28 701 19 049 13 753
 16 182
13 750 12 855 7 850 8 785 3 955
Други доходи /(загуби) от дейността, нетно 467 247 280 111 314 286 183 842 1 001
Разходи за дистрибуция и реализация (14 745) (11 042) (9 101) (6 967) (5 723) (4 645) (2 790) (2 431) (2 237)
Административни разходи (4 039) (3 562) (3 091) (2 991) (3 188) (2 364) (2 402) (1 956) (1 832)
Други разходи за дейността (257) (41) (159) (162)        (52)  (70) (131) (350) (207)
Печалба от оперативна дейност 10 127 4 651 1 682 6 173 5101 6062 2 710 4 890 680
Финансови приходи 191 263 535 291 162 22 114 205 470
Финансови разходи (2 240) (2 180) (921) (662) (615) (462) (685) (636) (912)
Финансови приходи / (разходи), нетно (2 049)  (1 917)
(386)
(371) (489) (440) (571) (431) (442)
Печалба преди данък върху печалбата 8 078 2 734
1 296 5 802 4 612 5 622 2 139 4 459 238
Разход за данък върху печалбата (829) (278) (137) (590) (471) (574) (220) (483) (28)
Нетна печалба за годината 7 249 2 456
1 159 5 212 4 141 5048 1 919 3 976 210
Друг всеобхватен доход за годината (7) (12) (12) (46)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА 7 242 2 444
 1 147 5 166
4 141 5048 1 919 3 976 210

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
2015
BGN’000
2014
BGN’000
2013
BGN’000
2012
BGN’000
2011
BGN’000
2010
BGN’000
2009
BGN’000
2008
BGN’000
2007
BGN’000
АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване 29 574 30 313 29 418 28 775 26 920 26 563 27 520 25 413 24 184
Нематериални активи 206 321 454 3 1 3 2
Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества 1 012 1 012 1 093 1 013 4 4 1 3 2
Предоставени заеми 39 12 12 6 22
Предоставени заеми на дъщерни дружество 3 12
30 831
31 646 30 965 29 803 26 940 26 588 27 545 25 416 24 186
Текущи активи
Материални запаси 20 504 22 115 17 159 14 117 13 783 10 575 6 568 7 992 3 753
Търговски вземания 23 482 20 485 12 108 14 651 13 000 9 169 7 514 6 995 3 830
Вземания от свързани предприятия 1 399 847 1 494 1 677 587 234 50 171 374
Други вземания и предплатени разходи 520 1 149 758 1 182 700 634 441 328 185
Парични средства и парични еквиваленти 257 190 958 761 880 924 639 462 887
46 162 44 786
32 477 32 388 28 950 21 536 15 212 15 948 9 029
ОБЩО АКТИВИ 76 993 76 432 63 442
62 191 55 890 48 124 42 757 41 364 33 215
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 8 000
Резерви 2 046 1 801 1 685 1 163 749 244 51 51 1 442
Неразпределена печалба 35 537 29 540 27 212 27 587 23 835 21 699 16 844 15 440 11 674
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ 47 183 40 941 38 497
38 350 34 184 31 543 26 495 25 091 21 116
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Дългосрочни банкови заеми 4 719 2 123 2 111 2 826 2 184 2 306 2 922 2 241 17
Пасиви по отсрочени данъци 1 374 1 430 1 435 1 460 1 424 1 398 1 406 1 421 1 472
Задължения по финансов лизинг 70 93 149  21 67 162 194 231 104
Дългосрочни задължения към персонала 144 120 114 93 46 32 79 80 70
Дългосрочни финансирания 980 1 122 1 276 678 5 27 46
7 287 4 888 5 085 5 078 3 726 3 925 4 647 3 973 1 663
Текущи задължения
Банкови заеми 9 589 15 852 7 722 6 052 7 905 1 891 6 252 6 312 6 759
Търговски задължения 11 801 13 682 10 239 10 773 8 516 9 593 3 444 4 981 3 375
Задължения към свързани предприятия 72 199 912 1 074 1 056 326 1 240 20 34
Задължения към персонала и за социално осигуряване 488 393 417 246 252 300 321
Краткосрочна част от финансирания 148 155 155  35 19 2 18
Краткосрочна част от задължения по финансов лизинг 111 109 109 81 120
Задължения за данъци 259 126 84  102 37 378 181
Други текущи пасиви 55 87 222 400 75 166 159 987 268
22 523 30 603
19 860 18 763 17 980 12 656 11 615 12 300 10 436
ОБЩО ПАСИВИ 29 810
35 491 24 945 23 841 21 706 16 581 16 262 16 273 12 099
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 76 993 76 432 63 442 62 191 55 890 48 124 42 757 41 364 33 215