Финансови данни

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
2015
BGN’000
2014
BGN’000
2013
BGN’000
2012
BGN’000
2011
BGN’000
2010
BGN’000
2009
BGN’000
2008
BGN’000
2007
BGN’000
Приходи85 93569 71854 72959 27049 55240 39826 73425 99517 488
Себестойност на продажбите(57 100)(49 470)(40 213)(41 340)(34 910)(26 673)(18 549)(17 210)(13 533)
Разходи под нормален капацитет(134)(1 199)(763)(1 748)(892)(870)(335)
Брутна печалба28 70119 04913 753
 16 182
13 75012 855 7 850 8 785 3 955
Други доходи /(загуби) от дейността, нетно4672472801113142861838421 001
Разходи за дистрибуция и реализация(14 745)(11 042)(9 101)(6 967)(5 723)(4 645)(2 790)(2 431)(2 237)
Административни разходи(4 039)(3 562)(3 091)(2 991)(3 188)(2 364)(2 402)(1 956)(1 832)
Други разходи за дейността(257)(41)(159)(162)       (52) (70)(131)(350)(207)
Печалба от оперативна дейност10 1274 6511 682 6 173 51016062 2 710 4 890 680
Финансови приходи19126353529116222114205470
Финансови разходи(2 240)(2 180)(921)(662)(615)(462)(685)(636)(912)
Финансови приходи / (разходи), нетно(2 049) (1 917)
(386)
(371) (489)(440) (571) (431) (442)
Печалба преди данък върху печалбата8 0782 734
1 2965 802 4 6125 622 2 139 4 459 238
Разход за данък върху печалбата(829)(278)(137)(590)(471)(574)(220)(483)(28)
Нетна печалба за годината7 2492 456
1 1595 2124 1415048 1 919 3 976 210
Друг всеобхватен доход за годината(7)(12)(12)(46)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА7 2422 444
 1 1475 166
4 1415048 1 919 3 976 210

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
2015
BGN’000
2014
BGN’000
2013
BGN’000
2012
BGN’000
2011
BGN’000
2010
BGN’000
2009
BGN’000
2008
BGN’000
2007
BGN’000
АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване29 57430 31329 41828 77526 92026 56327 52025 41324 184
Нематериални активи2063214543132
Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества1 0121 0121 0931 01344132
Предоставени заеми391212622
Предоставени заеми на дъщерни дружество312
30 831
31 64630 96529 803 26 94026 58827 545 25 416 24 186
Текущи активи
Материални запаси20 50422 11517 15914 11713 78310 5756 5687 9923 753
Търговски вземания23 48220 48512 10814 65113 0009 1697 5146 9953 830
Вземания от свързани предприятия1 3998471 4941 67758723450171374
Други вземания и предплатени разходи5201 1497581 182700634441328185
Парични средства и парични еквиваленти257190958761880924639462887
46 16244 786
32 47732 388 28 95021 53615 212 15 948 9 029
ОБЩО АКТИВИ76 99376 43263 442
62 191 55 89048 12442 757 41 364 33 215
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал9 6009 6009 6009 6009 6009 6009 6009 6008 000
Резерви2 0461 8011 6851 16374924451511 442
Неразпределена печалба35 53729 54027 21227 58723 83521 69916 84415 44011 674
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ47 18340 94138 497
38 35034 18431 54326 495 25 091 21 116
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Дългосрочни банкови заеми4 7192 1232 1112 8262 1842 3062 9222 24117
Пасиви по отсрочени данъци1 3741 4301 4351 4601 4241 3981 4061 4211 472
Задължения по финансов лизинг7093149 2167162194231104
Дългосрочни задължения към персонала144120114934632798070
Дългосрочни финансирания9801 1221 27667852746
7 2874 8885 0855 078 3 7263 9254 647 3 973 1 663
Текущи задължения
Банкови заеми9 58915 8527 7226 0527 9051 8916 2526 3126 759
Търговски задължения11 80113 68210 23910 7738 5169 5933 4444 9813 375
Задължения към свързани предприятия721999121 0741 0563261 2402034
Задължения към персонала и за социално осигуряване488393417246252300321
Краткосрочна част от финансирания148155155 3519218
Краткосрочна част от задължения по финансов лизинг11110910981120
Задължения за данъци25912684 10237378181
Други текущи пасиви558722240075166159987268
22 52330 603
19 86018 763 17 98012 65611 615 12 300 10 436
ОБЩО ПАСИВИ29 810
35 49124 94523 84121 70616 58116 262 16 273 12 099
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ76 99376 43263 44262 191 55 89048 12442 757 41 364 33 215