Изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020

Изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020

Фирма „Агрия” АД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ  орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-2.001-0912-C01/09.02.2016 „Подобряване на производствения капацитет на «Агрия» АД» чрез внедряване на индустриална система за гранулиране в „кипящ слой“” е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият бюджет на проекта възлиза на 3 575 455.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 1 000 000 лв. от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.