АГРИЯ АД, тръжна документация за процедура “Избор с публична покана”, с предмет “Доставка на оборудване: Инсталация за гранулиране в кипящ слой”

АГРИЯ АД, тръжна документация за процедура “Избор с публична покана”, с предмет “Доставка на оборудване: Инсталация за гранулиране в кипящ слой”

social position