АГРИЯ АД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет „Доставка на оборудване: Инсталация за гранулиране в кипящ слой“

АГРИЯ АД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет „Доставка на оборудване: Инсталация за гранулиране в кипящ слой“