Информационен ден на “АГРИЯ” АД по проект BG16RFOP002-2.001-0912-C01/09.02.2016

Информационен ден на “АГРИЯ” АД по проект BG16RFOP002-2.001-0912-C01/09.02.2016

Поканени да присъстват на информационния ден са представители на Управляващия орган по ОП “Иновации и конкурентоспособност” – Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, Областен информационен център – Пловдив, както и всички заинтересовани лица и медии.

social position