МАСАН®

МАСАН® е иновативен продукт, разработен от водеща френсака компания в областта на синтеза на пиретроиди, за да предложи на земеделските производители решение за борба срещу неприятели по културните растения, показващи метаболитна резистентност към пиретроидни инсектициди

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л Циперметрин + 300 г/л Пиперонил бутоксид

ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат (ЕК)

ПРЕДИМСТРА:

  • Широкоспектърен, двукомпонентен инсектицид
  • Силно изразен “Knock down” ефект
  • Дълго последействие
  • Устойчивост на интензивно UV лъчение
  • Стопира развита вече устойчивост на неприятелите към перитроиди
  • Предотвратява бъдещо развитие на устойчивост на неприятелите към перитроиди

МАСАН® съдържа пиперонил бутоксид (PBO), за който е известно, че инхибира детоксикацията на пиретроидите от насекоми, чрез свързване на PBO метаболит със специфичен клас ензими (цитохром P450). Това означава, че PBO стопира развитата вече устойчивост на неприятелите към пиретроиди и предотвратява появата ѝ в бъдещ момент. Продуктът започва да действа още в момента на попадането му върху третираните площи.

Целта на МАСАН® не е да намали съдържанието на циперметрин, а да предложи на фермерите
решение, което е ефективно срещу устойчиви на пиретроиди вредители, но и което
предотвратяване развитието на устойчивост сред чувствителните популации.

Култура ВредителБрой приложенияДоза
Маслодайна

рапица

Листни въшки

(Brevicoryne brassicae);

 

Рапичен цветоят

(Meligethes sp);

 

Рапична стъблена бълха

(Psylliodes chrysocephala)

225 мл/дка
КартофиКолорадски бръмбар

(Leptinotarsa decemlineata)

225 мл/дка

КАРАНТИТЕН СРОК: Маслодайна рапица 28 дни; картофи 14 дни.

Маслодайна рапица – третирайте в стадий затворен бутон при наличието на един цветояд на растение или в стадий отворен бутон при наличието на 2 до 3 цветояди на растение с разтвор 30-60 л/дка.

Картофи – пръскайте срещу ларвите и възрастните на колорадския бръмбар при тяхната поява с разтвор 50-100 л/дка.

МАСАН® може да се използва срещу неприятели, показващи резистентност към пиретроиди, но може да бъде предложен и в IPM програми, за да се избегне развитието на резистентност.