СЕВЕЗО

През 2007 г. на основание чл. 104 от ЗООС, Дружеството придобива Разрешение за изграждане и експлоатация № 39/2007, изменено с Решение №01-39/2012 г., изменено с решение  №02-39/2015 г. на Министъра на околната среда и водите. Разрешителното е пряко свързано с Европейските Директиви относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества /Севезо-Директиви/. Съгласно действащото законодателство и въз основа на ползваните, произвеждани и съхранявани опасни химични вещества и смеси „Агрия” АД се класифицира като предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал.

В разрешителното са посочени необходимите условия, които трябва да бъдат следвани, като основно са застъпени превантивните мерки и контрол по отношение на производствения процес, документиране и анализиране на данните от собствен мониторинг.

Ежегодно се извършват:

  • Оценка на състоянието на инсталациите, съоръженията, апаратите и тръбопроводните мрежи;

  • Оценка на състоянието на управленската система за безопасност – преглед на организационна структура, процедурите и наличните средства за безопасна експлоатация на инсталациите, съоръженията, апаратите и тръбопроводната мрежа;

  • Анализ на ефективността на методите за одит и преразглеждане на Системата за управление на мерките за безопасност;

  • Изготвяне и прилагане на процедури за докладване случаите на аварии или нарушаване на технологичния режим, установяване на причините и коригиране на системата за управление на мерките за безопасност.

Мерки за безопасност и начини на действие в случай на авария: