СЕВЕЗО II

През 2007 г. на основание чл. 104 от ЗООС, Дружеството придобива Разрешение за експлоатация № 39/2007. Разрешителното е пряко свързано с Европейска Директива 2003/105/ЕО (известна като СЕВЕЗО II) за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване последствията от тях.

В разрешителното са посочени необходимите условия, които трябва да бъдат следвани, като основно са застъпени превантивните мерки и контрол по отношение на производствения процес, документиране и анализиране на данните от собствен мониторинг.

Ежегодно се извършват:

  • Оценка на състоянието на инсталациите, съоръженията, апаратите и тръбопроводните мрежи;

  • Оценка на състоянието на управленската система за безопасност – преглед на организационна структура, процедурите и наличните средства за безопасна експлоатация на инсталациите, съоръженията, апаратите и тръбопроводната мрежа;

  • Анализ на ефективността на методите за одит и преразглеждане на Системата за управление на мерките за безопасност;

  • Система за коригиращ мониторинг – изготвяне и прилагане на процедури за докладване случаите на аварии или нарушаване на технологичния режим, установяване на причините и коригиране на системата за управление на мерките за безопасност.