Pacific SL

Комбиниран листен, системен хербицид за борба срещу широколистни плевели, включително устойчиви на хормоноподобни хербициди, при царевица и пшеница.
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 120 г/л дикамба + 360 г/л 2,4-Д под формата на разтворим концентрат.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Пасифик СЛ е разрешен за употреба за борба с едногодишни широколистни плевели, в т.ч. и слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди при:

Култура Доза За борба срещу Момент на приложение
Царевица 120 мл/дка
едногодишни и многогодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели
Внася се във фаза3–5 лист на културата
Пшеница 80 – 100 мл/дка едногодишни и многогодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели Внася се във фаза братене на културата

 • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
 • КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ
 • СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА
 • ПРЕДИМСТВА

Хербицидът се абсорбира предимно чрез листата, но прониква и през корените на чувствителните растения. Придвижването в плевелите се извършва и в двете посоки – към кореновата система надолу и нагоре към надземните части. Растенията закържавяват, листните им петури се стесняват, образуват се тумори по листата и плевелите загиват.

Силно чувствителни едногодишни широколистни плевели Умерено чувствителни многогодишни широколистни плевели
 • Полски синап (Sinapis arvensis)
 • Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
 • Овчарска торбичка (Capsella bursapastoris)
 • Мъртва коприва (Lamium purpureum)
 • Дребноцветна галинзога (Galinsoga parviflora)
 • Черно куче грозде (Solanum nigrum)
 • Полска ралица (Consolida redalis)
 • Обикновен щир (Amaranthus retroflexus)
 • Обикновен бабинец (Caucalis daucoides)
 • Свиница (Xanthium strumarium)
 • Лайка (Matricaria chamomilla)
 • Див мак (Papaver rhoeas)
 • Полско подрумче (Anthemis arvensis)
 • Магарешки бодил (Carduus acanthoides)
 • Трицветна теменуга (Viola tricolor)
 • Великденче (Veronica hederifolia)
 • Звездица (Stellaria media)
 • Лепка (Galium aparine)
 • Паламида (Cirsium arvense)
 • Поветица (Convolvulus arvensis)
 • Млечок (Sonchus arvensis)
 • Глухарче (Taraxacum officinale)
 • Полски хвощ (Equisetum arvense)

Потиска развитието и на многогодишните широколистни плевели

При използване на конвенционална наземна техника най-добри резултати се получават, когато хербицидът се прилага с 30-50 л/дка работен разтвор. При авиотретиране количеството на работния разтвор е според техническите изисквания на летателните машини. ПАСИФИК СЛ не оказва неблагоприятно влияние върху следващите в сеитбооборащението култури. Четири седмици след момента на прилагане не е желателно площта да се заема от широколистни култури.

 • Смесва се с Корида 75 ВДГ, Термидор 4 СК, Топ плюс 70 ВП, Алфагард 10 ЕК, Дует 530 ЕК и с листни торове /Текамин, Текнокел, Фертигрейн фолиар/. Преди всяко смесване е добре да се направи тест за смесимост и проява на фитотоксичност върху културата.