Логос ОД

Селективен, системен, листен хербицид, който успешно контролира икономически важните плевели при царевица, каквито са балура от семе и коренища, кощрява, полски синап, бутрак и пълзящ щир.
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 40 г/л никосулфурон, формулиран като суспензионен концентрат

ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен Концентрат
ПРЕДИМСТВА:

 • Подходящ при смесено заплевеляване. Контролира широк спектър от най-често срещаните плевели при царевицата.
 • Действа потискащо и на многогодишни широколистни плевели.

 • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
 • ПРИЛОЖЕНИЕ
 • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Поема се бързо от листата на плевелите и се пренася по проводящите тъкани до корените, коренищата и ризомите. Продуктът инхибира деленето на клетките и развитието на растенията чрез блокиране синтеза на аминокиселините. Плевелите веднага спират своето развитие, а увяхват напълно в течение на 2–3 седмици след третирането. Преди да настъпи пълното им загиване широколистните плевели променят цвета си до червено-жълтеникаво, а житните придобиват антоцианова окраска.

 

Логос ОД е одобрен в България за борба срещу:

Култура Доза За борба срещу Момент на приложение
Царевица 125 мл/дка Едногодишни житни, балур от коренища и някои широколистни плевели Прилага се във фаза 2-ри-4-ти лист на балура и до 8-ми лист на културата

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ: В зависимост от климатичните условия- до 2 месеца.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ:

Житни плевели Широколистни плевели
 • Балур от коренища и семе (Sorghum halepense)
 • Кощрява (Setaria viridis; Setaria glauca)
 • Кокошо просо (Echinochloacrus-dalli)
 • Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
 • Пирей (Agropyron repens)
 • Райграс (Lolium spp.)
 • Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)
 • Див овес (Avena fatua)
 • Кисели треви (Cyperus longus)
 • Обикновен щир (Amarantus retroflexus)
 • Звездица (Stellaria media)
 • Овчарска торбичка (Capsella bursa- pastoris)
 • Абутилон (Abutilont heophrasti)
 • Полски синап (Sinapis arvensis)
 • Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
 • Росопас (Fumaria officinalis)
 • Лютиче (Ranunculus ssp.)
 • Черно куче грозде (Solanum nigrum)
 • Лайка (Matricaria hammomila)
 • Слънчоглед – самосевка (Helianthus annuus)

За постигане на максимален ефект от третирането с Логос ОД, балура трябва да е с височина 15-20 см, другите житни и широколистни плевели да са във фаза 2-ри-4-ти лист, а царевицата-максимум до 8-ми лист. С Логос ОД може да се пръска и двукратно като първото третиране се прави със 100 мл/дка, а второто-15-20 дни по-късно с 50 мл/дка.
Благодарение на системното действие на Логос ОД, дъжд паднал след третирането не намалява хербицидния му ефект. Препоръчваме Логос ОД да се изпръсква с тракторна пръскачка с 25-30 литра вода на декар. Желателно е да се работи при ниско налягане, за да не се отнася мъглата от разтвора върху чувствителни култури.
Логос ОД не трябва да се използва, когато царевицата е третирана с продукти на база бентазон или органофосфорни инсектициди. Да се избягва употребата му, когато културата е подложена на стрес от нетипично високи или ниски температури, както и при лошо физиологично състояние.
Логос ОД е смесим с хербицида 2.4Д -(125мл ЛОГОС + 100мл 2.4Д).